Campine is, als loodrecyclage bedrijf en producent van katalyst- en vlamvertragende additieven voor plastics industrie, een bedrijf dat via de productieprocessen en producten haar engagement op vlak van milieu, veiligheid, gezondheid en kwaliteit extra onderstreept.

Campine hanteert een managementsysteem in overeenstemming met de eisen van ISO 9001 en ISO 14001 aangevuld met de specifieke eisen van het Metatechnisch Evaluatie Systeem van de overheid (MES) voor Seveso-bedrijven.

Aandachtspunten / scope:

 • voor veiligheid en gezondheid: minimaliseren VEILIGHEIDS- en gezondheidsrisico’s, voorkomen van ongevallen en incidenten
 • voor milieu: voorkomen van afvalwaterlozing, stof- en luchtemissies, bodemverontreiniging, afval en hinder voor de omgeving, energiebeheersing, beheer van gevaarlijke stoffen
 • voor kwaliteit: begrijpen van klanteisen en bepalen van de juiste productkwaliteit en –stabiliteit.

Globaal wordt, zowel voor gezondheid, veiligheid, milieu als kwaliteit, steeds:

 • gestreefd naar maximale klanttevredenheid,
 • maximaal de best aanbevolen praktijk toegepast en wordt er geanticipeerd op de evolutie van de technieken en wetgeving,
 • conformiteit met wetgeving en andere bindende afspraken zo goed mogelijk nageleefd,
 • continue verbetering nagestreefd, door de effecten van de processen zoveel mogelijk meetbaar te maken en te begrijpen, om ze proactief te verbeteren waarbij de verantwoordelijkheden opgenomen worden in de lijn.

Dit management systeem voorziet voor het voorkomen van ongevallen en incidenten, in het bijzonder zware ongevallen (rampen) in volgende maatregelen:

 • Een systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen (rampen), ongevallen en incidenten die zich bij normale en abnormale werking kunnen voordoen, evenals voor de evaluatie van de daaraan verbonden risico’s.
 • Het ontwerpen, uitvoeren en opvolgen van wijzigingen (incl. nieuwe installaties) waarbij risicoanalyses als centrale basis wordt gehanteerd.
 • De voorzienbare noodsituaties onderkennen, analyseren en integreren in noodplannen die continu getest, getraind, geëvalueerd en bijgestuurd worden om zo efficiënt mogelijk het hoofd te kunnen bieden aan dergelijke noodsituaties.
 • Een permanent toezicht voorzien op naleving en doeltreffendheid van de procedures en doelstellingen om zo continue verbetering in de praktijk te kunnen omzetten.
 • Het opleiden en trainen van onze medewerkers in hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanaf de indiensttreding om zo hun kennis en competenties te kunnen evalueren en bijsturen tijdens hun loopbaan.
 • Het gestructureerd en gecontroleerd uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door eigen personeel of derden via werkvergunningen.

Concreet worden de maatregelen gekoppeld aan en ondersteund door een aantal projecten op korte en middenlange termijn:

 • sensibiliseren van iedere Campine-medewerker inzake attitude en gewenst gedrag m.b.t. veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit
 • eenvoudige opbouw en documentatie van het managementsysteem
 • geschikte infrastructuur en productiemiddelen

1. Algemeenheden

Met Koper wordt bedoeld hetzij Campine NV hetzij Campine Recycling NV. De schriftelijk bevestigde bestellingen van de Koper zijn de enig geldende en zijn allen onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk akkoord voor afwijking hiervan vanwege de Koper. Elke aanvaarding van een bestelling door de leverancier, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend, houdt vanwege de leverancier een onvoorwaardelijke aanvaarding in van onze algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Alle documenten gehecht aan de bestelbon en/of eventuele aanpassingen maken er integraal deel van uit. In geval onze algemene aankoopvoorwaarden zouden verschillen van onze bijzondere aankoopvoorwaarden, dan gelden deze laatste.

2. Levertermijnen

De leverancier dient zich te houden aan een 100% op-tijd-levering (leverdag of leverperiode zoals vermeld op de bestelbon). In de mate dat de levertermijn het toelaat, dient de leverancier datum en benaderend uur van levering te melden, met een voorbericht van minimum drie werkdagen. Deze melding moet toekomen op de leveringsplaats: Tel 014/60.15.45 / fax: 014/61.96.09. In geval van laattijdige levering behoudt de Koper zich het recht een financiële compensatie te vragen voor het nadeel dat hij heeft opgelopen door deze laattijdigheid.

3. Leveringsplaats

De goederen dienen geleverd te worden ’vrij geleverd” onze fabriek te Beerse, binnen de openingsuren, en niet tijdens feestdagen, weekends of gedurende de jaarlijkse sluitingen van onze fabriek. Het is aan de leverancier zich tijdig hierover te informeren. De goederen dienen geleverd te worden in een gesloten vrachtwagen met laadbrug. Personeel dat de leveringen op onze fabriek verzorgt, dient zich aan te bieden aan de receptie, kennis te nemen van de in onze installaties geldende veiligheidsregels en leveringsprocedures, en er zich strikt aan te houden.

4. Prijs

De prijzen vermeld op de bestelbon zijn te begrijpen als inclusief alle kosten. Tenzij anders vermeld, zijn voor rekening van de leverancier alle rechten, taksen, bijdragen – welke dan ook- alsook de kosten voor verpakking, transport, behandeling, etikettering en documentatie.

5. Facturatie

De facturen dienen in drievoud opgestuurd te worden naar de zetel van Campine NV respectievelijk Campine Recycling NV, Nijverheidsstraat 2 te B-2340 Beerse, uiterlijk de dag volgend op de effectieve leveringsdatum. Alle facturen dienen de referenties van het contract van Koper te vermelden. Het niet respecteren van deze bepalingen kan leiden tot achterstallige betaling en/of het terugsturen van de factuur aan de afzender.

Behoudens formeel en geschreven tegenbericht, zullen alle betalingen van de facturen geschieden op 60 dagen einde maand van levering.

Indien de leverancier niet voldaan heeft aan alle vastgelegde verplichtingen en/of in geval van klacht door Koper, behoudt Koper zich het recht voor de vervallen facturen gedeeltelijk of niet te vereffenen. De volledige waarde van de levering zal slechts betaald worden, volgens bovenstaande bepalingen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle elementen van de levering behoorlijk werden geleverd bij Koper.

6. Transportrisico

Tenzij anders vermeld, draagt de leverancier verantwoordelijkheid voor de goederen tijdens het transport, tot bij aankomst in en levering op onze fabriek.

De leverancier en de transporteur dienen zich te houden aan alle voorschriften of reglementeringen die van kracht zijn voor transport, grensovergang en/of meldingsplicht aan de overheden, welke ze ook zijn.

7. Documenten

Volgende documenten dienen voor elke levering ter beschikking gesteld te worden: verzendingsnota, analysecertificaat, MSDS, keuringscertificaten, elk ander wettelijk voorgeschreven document of certificaat.

de verzendingsnota moet melding maken van: artikel-referentie en bestelbonnummer van de Koper, aantal verpakkingen, netto- en brutogewicht, benaming van het product, de verschillende fabricatienummers van de geleverde loten en de hoeveelheid per fabricatienummer.

Het analysecertificaat moet melding maken van: artikelreferentie en bestelbonnummer van de Koper, benaming van het product, de gedetailleerde analyse van elk fabricatienummer en de hoeveelheid per fabricatienummer.

Dit document moet voor of ten laatste op de dag van levering aan Koper te Beerse worden toegezonden (per fax, brief of samen met de vrachtdocumenten).

Uit de ontvangst van goederen zonder voormelde documenten kan in geen geval een afstand van verhaal of verzaking van enig recht in hoofde van de Koper worden afgeleid.

8. Fabricagenummers

In geval de goederen in loten geproduceerd worden, verbindt de leverancier zich ertoe de bestelde hoeveelheden in een zo klein mogelijk aantal loten te leveren.

Daarenboven dient elk lot duidelijk herkenbaar te zijn door middel van een onderscheiden lotnummer.

9. Garantieverantwoordelijkheid

De leverancier garandeert dat de goederen conform zijn aan de voorschriften zoals opgenomen in de bestelbon, alsook aan de specificaties, toepassingsgebieden en welke algemene kenmerken ook, waarvan de leverancier melding maakt in de literatuur waarvoor hij de verspreiding verzekert alsmede aan alle reglementaire voorschriften ter zake. De receptie van de goederen heeft plaats op onze fabriek te Beerse. De geldende gewichten zijn diegenen vastgesteld bij aankomst van de goederen en gemeten met onze apparatuur. Bij vaststelling van een afwijking bij de receptie van de goederen dient de leverancier zonder uitstel de gepaste corrigerende maatregelen te nemen en de volledige kosten hiervoor te dragen; deze tussenkomsten ontheffen de leverancier in geen geval van de verplichtingen m.b.t. de levertermijn zoals opgenomen in § 2 van onderhavige algemene voorwaarden.

De receptie van de goederen ontheft de leverancier in geen geval van zijn verantwoordelijkheid voor eventuele verborgen afwijkingen of gebreken die aan het licht zouden komen tijdens stockage, tijdens gebruik of die zich in een later stadium zouden manifesteren. De verantwoordelijkheid van de leverancier is in geen geval beperkt tot de waarde van de goederen. De leverancier vrijwaart de Koper voor alle aanspraken dienaangaande die jegens de Koper zouden worden geformuleerd, en dit in hoofdsom, intresten en kosten.

10. Veiligheid, Milieu

De bestelling en de geleverde goederen dienen aan volgende vereisten inzake veiligheid en hygiëne te voldoen:

 • de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;
 • alle andere voorwaarden die onontbeerlijk zijn om te kunnen voldoen aan de objectieven van het dynamische risicobeheersingsysteem.

De geleverde goederen dienen te voldoen aan de overheidsreglementering, veiligheids- en milieueisen van het land van productie, tenzij hier een conflictsituatie ontstaat, enerzijds met de reglementering of eisen in het land van bestemming van de goederen, anderzijds met de reglementering of eisen in het land van bestemming van de eindproducten waarin de geleverde goederen worden gebruikt.

In voorkomende gevallen zullen de bijkomende reglementeringen of eisen, waaraan voldaan moet worden, aan de leverancier worden bevestigd.

11. Verificatie (van de aangekochte goederen)

Zowel de Koper als de klant van de Koper behouden zich het recht voor, indien gevraagd, een verificatie (audit of andere controle) uit te voeren bij de leverancier.

12. Overmacht

De gevallen van overmacht zijn van toepassing op dit contract. De onmogelijkheid aan te leveren of te receptionneren zal schriftelijk gemeld worden en brengt een schorsing mee van de verplichting van levering of receptie van de goederen. In geval de schorsing de 30 dagen overschrijdt, heeft de partij aan wie de schorsing werd gemeld het recht het contract te annuleren.

13. Specificaties

De verkoper verplicht zich ertoe de Koper te informeren bij elke wijziging van technische specificatie van zijn goederen. De Koper reserveert zich het recht om in dit geval een overeenkomst van nog te leveren goed te annuleren zonder kosten.

14. REACH en CLP

De verkoper verplicht ertoe aan alle voorwaarden van de REACH-wetgeving te voldoen en in het bijzonder die relevant zijn voor toepassing van de te leveren goederen bij de Koper en de registratie van de door hem te leveren goederen.

De verkoper verplicht zich er ook toe om de Koper te voorzien van een geldig safety data sheet van zijn product – aangepast aan de toepassing van het goed bij de Koper.

De nodige documenten moeten voor of ten laatste op de dag van levering aan Koper worden toegezonden (per fax, brief of samen met de vrachtdocumenten).

15. Juridische bevoegdheid

Voor elk geschil of betwisting m.b.t. onderhavige bestelling zal alleen de Rechtbank van Turnhout bevoegd zijn. De procedurekosten zijn voor rekening van de verliezende partij.

Versie 2 – NL 2009. Deze versie vervangt alle vorige versies.

Campine NV / Campine Recycling NV – IZ Kanaal West, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, België.

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van werken en/of diensten met of zonder levering van kapitaalgoederen en/of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.

1. Definities

Onder ‘verrichting’ wordt verstaan de werken en/of diensten met of zonder levering van kapitaalgoederen en/of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken, die het voorwerp van het onderhavige contract uitmaken.

Onder ‘leverancier’ wordt verstaan de onderneming belast met het verrichten van de werken of diensten dan wel van het leveren van de kapitaalgoederen of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.

Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan de algemene voorwaarden betreffende het verrichten van werken en/of diensten met of zonder levering van kapitaalgoederen en/of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.

Onder ‘bijzondere voorwaarden’ wordt verstaan de bijzondere voorwaarden betreffende het verrichten van werken en/of diensten met of zonder levering van kapitaalgoederen en/of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.

Onder ‘contract’ of ‘bestelbon’ wordt verstaan de overeenkomst betreffende het verrichten van werken en/of diensten met of zonder levering van kapitaalgoederen en/of producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken.

2. Algemene bepalingen

Enkel de door Campine NV / Campine Recycling NV schriftelijk bevestigde contracten voor verrichtingen zijn geldig. Ze worden uitsluitend beheerst door de huidige algemene voorwaarden, behoudens formele en geschreven goedkeuring van afwijking door Campine Nv / Campine Recycling NV. Aanvaarding van een contract door de leverancier, hetzij formeel dan wel stilzwijgend, impliceert in hoofde van de leverancier een onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene en bijzondere voorwaarden. Alle bijlagen bij het contract en/of mogelijke wijzigingen worden eveneens beheerst door onze algemene aankoopvoorwaarden. Behoren integraal tot het onderhavige contract, de stukken uit volgende niet-exhaustieve opsomming: de tekeningen van elektrische schema’s en kabelafmetingen, de technische tekeningen en weerstandsberekeningen, de bouwtekeningen en weerstandsberekeningen van materialen, en de P&ID’s. Alle documenten moeten in elektronische vorm overgemaakt worden aan Campine NV / Campine Recycling NV en zijn eigendom van laatstgenoemde.

Alle bestekken maken eveneens integraal deel uit van het contract, waaronder de bestekken uit volgende niet-exhaustieve opsomming:

 • het bestek voor de elektrische installaties,
 • het bestek voor infrastructuurwerken
 • het bestek voor de normen betreffende technische tekeningen,
 • het bestek voor mechanische installaties
 • het bestek voor opbouw van technisch dossier

De leverancier dient elk voorstel over te maken dat hij onontbeerlijk acht om het verwachte resultaat van de verrichting te bereiken.

Hij dient tevens duidelijkheid te scheppen in het geheel van verbintenissen die hij in het kader van dit contract is aangegaan.

Bij eventuele afwijkende bepalingen tussen onze algemene voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden, gelden steeds deze laatste.

3. Plaats van levering

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, gebeuren alle werken, diensten, leveringen van kapitaalgoederen en van producten noodzakelijk voor het uitvoeren van werken in onze fabriek te Beerse. De leverancier zal minimaal drie werkdagen op voorhand de juiste dag en het benaderende uur van de levering vastleggen.

De kapitaalgoederen en producten dienen behoudens tegenbericht in de mate van het mogelijke geleverd te worden in een gesloten vrachtwagen uitgerust met een autonoom lossysteem. Het lossen van de kapitaalgoederen en producten gebeurt ten laste van de leverancier. Bij iedere levering dient een leveringsbon gevoegd te worden met vermelding van het contractnummer van Campine NV / Campine Recycling NV.

4.Leveringstermijnen

De leveringstermijnen van de verrichtingen als bedoeld in de algemene en bijzondere voorwaarden dienen steeds gerespecteerd te worden. Tenzij anders overeengekomen leidt iedere vertraging tot een boete van 1 % ad valorem op het bedrag van de verrichting per uitgestelde kalenderweek.Bij gekende afwijking van de levertermijn moet de opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijke op de hoogte gebracht worden.

5. Prijzen

De prijzen zijn definitief vastgesteld. Ze omvatten alle leveringskosten van de kapitaalgoederen en producten. Ze omvatten tevens alle verplaatsingskosten en andere kosten van het personeel van de leverancier of van zijn toeleveranciers.

6. Facturatie

De facturen dienen in drievoud opgestuurd te worden naar de zetel van Campine NV / Campine Recycling NV, Nijverheidsstraat 2 te B-2340 Beerse, uiterlijk de dag volgend op de effectieve leveringsdatum. Alle facturen dienen de referenties van het contract van Campine NV / Campine Recycling NV te vermelden. Het niet respecteren van deze bepalingen kan leiden tot achterstallige betaling en/of het terugsturen van de factuur aan de afzender. Behoudens formeel en geschreven tegenbericht, zullen alle betalingen van de facturen geschieden op 60 dagen einde maand van levering. In geval van klacht door Campine NV / Campine Recycling NV , behoudt Campine NV / Campine Recycling NV zich het recht voor de vervallen facturen niet te vereffenen. De laatste schijf van 20% van de waarde van de levering zal slechts betaald worden, volgens bovenstaande bepalingen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle elementen van de levering behoorlijk werden geleverd bij Campine NV / Campine Recycling NV . Bovendien zal de laatste schijf van 10% slechts betaald worden als de leverancier voldaan heeft aan alle verplichtingen zoals bepaald in het contract.

7. Transportrisico

Tenzij anders vermeld, is de leverancier verantwoordelijk voor de kapitaalgoederen en producten tijdens het transport, bij aankomst en levering in onze fabriek, tot ontvangst door Campine NV / Campine Recycling NV van de kapitaalgoederen en producten. De leverancier en de transporteur dienen zich te houden aan alle geldende bepalingen en reglementeringen inzake transport, grensovergang en/of meldingsplicht aan de autoriteiten. Ze dienen Campine NV / Campine Recycling NV bij eerste aanvraag te beschermen indien haar verantwoordelijkheid ter zake in het geding gebracht wordt.

De leverancier dient zich te verzekeren tegen alle risico’s verbonden aan het transport van de kapitaalgoederen en producten die het voorwerp van dit contract uitmaken. Bewijs van deze verzekering dient Campine NV / Campine Recycling NV bij eerste aanvraag voorgelegd te worden.

8. Veiligheid

De leveringen dienen te voldoen aan de reglementeringen van de overheid en meer bepaald aan de milieu- en veiligheidsvoorwaarden.

9. Audit

Campine NV / Campine Recycling NV behoudt zich het recht voor om een kwaliteitsaudit of een andere inspectie bij de leverancier uit te voeren volgens de geldende normen voor dit type controle.

10. Overmacht

Ingeval van onmogelijkheid tot levering zal de leverancier Campine NV / Campine Recycling NV hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst opgeschort. Duurt de opschorting van de overeenkomst langer dan 30 dagen, is Campine NV / Campine Recycling NV gerechtigd om het contract te ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de leverancier.

11. Aansprakelijkheid

De leverancier is volledig aansprakelijk voor de uitgevoerde verrichtingen. Deze aansprakelijkheid betreft de handelingen van zijn personeel, zijn gemachtigden en eventuele toeleveranciers, overeenkomstig artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze aansprakelijkheid omvat zware of opzettelijke fouten alsook verduistering, diefstal, daden van vandalisme, enz.

Indien de leverancier een beroep doet op personeelsleden van Campine Recycling, dan worden deze personen beschouwd als gemachtigden van de leverancier als hierboven vermeld.

De leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade als gevolg van een door hem veroorzaakt ongeval dat bijvoorbeeld leidt tot het stilleggen van de firma en/of omzetverlies.

De leverancier dient zich te verzekeren tegen deze risico’s. Campine NV / Campine Recycling NV reserveert zich het recht de bedragen van de dekking te bepalen .Bewijs van deze verzekering dient Campine NV / Campine Recycling NV bij eerste aanvraag voorgelegd te worden.

12. De leverancier is verantwoordelijk voor de afvallen die gecreëerd zijn bij de levering van de dienst. Bij afbraak van bestaande installaties, dient uitvoerig vastgelegd te worden waar de afvallen naartoe moeten. In geen geval mag lood- en/of antimoon houdend afval meegenomen worden.

De leverancier respecteert ten allen tijde de voorschriften van Campine (sortering). De zelf gecreëerde afvallen dienen door de leverancier zelf afgevoerd te worden tenzij expliciet anders overeengekomen.

13. De leverancier mag behoudens toestemming van Campine NV / Campine Recycling NV gebruikmaken van haar materiaal zoals groot gereedschap, een verreiker, enz. Een begeleidend document, waarvan de leverancier verklaart kennis te hebben genomen, bepaalt de gebruiksvoorwaarden van het door Campine NV / Campine Recycling NV geleende materiaal. Het geleende materiaal dient steeds in zijn originele staat teruggegeven te worden op het einde van de overeengekomen leenperiode.

Het eigen materiaal van de leverancier dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen inzake conformiteit en gebruikscertificaten. Een bewijs van het respecteren van deze wettelijke bepalingen dient Campine NV / Campine Recycling NV bij eerste aanvraag voorgelegd te worden.

De leverancier is volledig verantwoordelijk voor de noodzakelijke opleiding van zijn eigen personeel, zijn gemachtigden en zijn toeleveranciers voor een veilig en adequaat gebruik van het geleende materiaal en van zijn eigen materiaal.

14. Enkel als depannage mag de leverancier zich, behoudens toestemming van Campine NV / Campine Recycling NV, voorzien van klein materiaal, persoonlijke beschermingsmiddelen, ijzerwaren, enz.… uit het magazijn van deze laatste. Deze leveringen worden aangerekend tegen een door Campine NV / Campine Recycling NV vastgestelde prijs. De leverancier is verantwoordelijk voor het materiaal uit het magazijn van Campine NV / Campine Recycling NV zodra dit hem ter beschikking gesteld wordt.

15. Indien de door de leverancier uit te voeren werken het gebruik van een naakte vlam omvatten, zal de leverancier de specifieke brandveiligheidsprocedure volgen. Wanneer blijkt dat deze maatregelen niet genomen zijn, zullen de schadelijke gevolgen zoals voorzien in de brandverzekering van de opdrachtgever aan de leverancier doorgerekend worden.

16. De leverancier wordt geacht te beschikken over alle noodzakelijke certificaten en vergunningen voor het uitvoeren van de genoemde verrichtingen. Hij dient deze bij eerste schriftelijke aanvraag van Campine NV / Campine Recycling NV voor te leggen.

17. Voorschriften inzake veiligheid , gezondheid en milieu – intern reglement

De leverancier verklaart kennis te hebben genomen van de bij Campine NV / Campine Recycling NV geldende voorschriften inzake veiligheid en bescherming van gezondheid en milieu dewelke zijn bepaald in het document “Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor externe werknemers (derden – aannemers – interim) Campine NV & Campine Recycling NV”. Het personeel en de gemachtigden van de leverancier alsook zijn toeleveranciers dienen bepaalde punten van het intern reglement van de opdrachtgever op te volgen zoals, en zonder dat zij daartoe beperkt hoeven te worden, het rookverbod, het reglement inzake pauzes en etenstijd, de veiligheidsvoorschriften, het dragen van beschermende kledij, enz.

De leverancier dient zich ervan te vergewissen in het bezit te zijn van de documenten met de punten van het reglement die hem aanbelangen. De leverancier dient zich strikt hieraan te houden.

18. Risicoanalyse

De leverancier verbindt zich ertoe, zonder voorbehoud en in samenwerking met de bevoegde verantwoordelijke van de werken van Campine NV / Campine Recycling NV, bij te dragen tot het bepalen van alle risicofactoren verbonden aan de verrichting, de installatie en het gebruik hiervan, en dit vóór aanvang van de werken.

19. Voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de werken

Het contract wordt geacht alle voorwaarden te bevatten die de leverancier stelt aan de uitvoering van de werken zoals, en zonder dat zij daartoe beperkt hoeven te worden, de staat van de installaties en van de grond waar de werken verricht zullen worden, de water- en energievoorzieningen, enz… Het is aan de leverancier om bovenstaande voorwaarden in detail te preciseren.

20. Verantwoordelijkhedenmatrix in geval van een contract betreffende verschillende leveranciers

Het contract van iedere leverancier wordt geacht alle voorwaarden te bevatten die vervuld dienen te worden door de andere leveranciers bij het voorbereiden van de werken of tijdens de uitvoering ervan. De leverancier dient zich ervan te vergewissen dat deze voorwaarden goed gekend en aanvaard zijn door de hierboven vermelde derden. De leverancier dient te controleren of de door hem vastgelegde voorwaarden gerespecteerd worden. Bij gebrek aan een dergelijke controle, en bij aanvang van de uitvoering van de werken die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, worden deze laatste geacht vervuld te zijn.

21. Communicatie

Campine NV / Campine Recycling NV organiseert op regelmatige tijdstippen vergaderingen over de werken in uitvoering. De leverancier dient hierop aanwezig te zijn, behoudens overmacht, of zich te laten vertegenwoordigen door een daartoe behoorlijk gevolmachtigd en competent persoon.

Er kan een verslag van de vergadering opgesteld en aan de betrokken partijen doorgegeven worden. De in het verslag opgenomen punten behoren integraal tot het contract, behoudens bezwaar van mededeling bij ontvangst van het betreffende verslag.

22. Opleiding

De installaties en werken worden enkel geacht geleverd te zijn mits voldoende opleiding van de werknemers van Campine NV / Campine Recycling NV. Deze opleiding dient een hoofdstuk te bevatten over de veiligheidsinstructies op basis van de risicoanalyses als bepaald in art. 17 hierboven. Het opleidingsprogramma dient rekening te houden met de beperkingen verbonden aan de werkuren voor ploegenarbeid.

23. Onderhoud

De leverancier dient aan Campine NV / Campine Recycling NV alle onderhoudsplannen door te geven alsook alle noodzakelijke instructies en procedures voor een goed functioneren van de levering evenals voor het behoud van een goede werking tijdens de normale levensduur van de levering.

24. Inbedrijfstelling

De partijen komen tests overeen die vóór de inbedrijfstelling uitgevoerd dienen te worden ter beoordeling van bepaalde kwaliteitsaspecten en het functioneren van de uitgevoerde verrichting die voorwerp van het contract uitmaakt. De inbedrijfstelling mag slechts plaatsvinden na het opstellen van een tegensprekelijk proces-verbaal van oplevering.

Bij afwezigheid van de leverancier, zonder afdoende rechtvaardiging zijnerzijds, zal Campine NV / Campine Recycling NV naar eigen goeddunken de voorwaardelijke of onvoorwaardelijke beslissing tot inbedrijfstelling nemen. Iedere partij mag zich door een bevoegd expert ter zake laten vertegenwoordigen. De inbedrijfstelling zal slechts als effectief beschouwd worden onder de noodzakelijke voorwaarde dat alle nodige documenten, inclusief conformiteitattesten, overgemaakt werden aan Campine NV / Campine Recycling NV.

25. Waarborg

De leverancier waarborgt dat de verrichting voldoet aan alle bepalingen van het contract –de verwachte werking alsook de specificaties, het toepassingsgebied en welke algemene eigenschap dan ook vermeld in de door de leverancier verspreide literatuur, alsook alle reglementaire voorschriften ter zake. De ontvangst van de producten en kapitaalgoederen gebeurt in onze fabriek te Beerse. De gewichten die van toepassing zijn werden bepaald bij aankomst van de producten en kapitaalgoederen en gemeten door onze apparatuur. Bij vaststelling van een non-conformiteit bij ontvangst van de producten en kapitaalgoederen zal de leverancier onverwijld voldoende corrigerende maatregelen treffen en alle daaruit voortvloeiende kosten dragen. Deze maatregelen ontslaan de leverancier geenszins van zijn verplichtingen betreffende de leveringstermijn als bedoeld in art.4 van de huidige algemene voorwaarden. De ontvangst van de levering en de inbedrijfstelling zoals bepaald in art. 23 ontslaat de leverancier geenszins van zijn aansprakelijkheid ingeval van non-conformiteit, niet-conforme werking, en van verborgen gebreken van de verrichtingen die opduiken tijdens de toepassing, de inbedrijfstelling of het gebruik ervan. De aansprakelijkheid beperkt zich in geen geval tot de zuiver contractuele waarde van de verrichting. De leverancier waarborgt Campine NV / Campine Recycling NV tegen alle klachten die ter zake tegen Campine NV / Campine Recycling NV geformuleerd kunnen worden, en dit in hoofdsom en rente, en in kosten.

26. Regiewerken

De gepresteerde uren in het kader van regiewerken dienen geregistreerd te worden conform de instructies gegeven door Campine Recycling. Ze worden slechts geaccepteerd als ze getekend zijn door een verantwoordelijke, die hiertoe afdoende gemachtigd is door Campine NV / Campine Recycling NV.

Versie 1 / NL 2008. Deze versie vervangt alle vorige versies.

Campine NV / Campine Recycling NV – IZ Kanaal West, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, België.